Floordam- en Peutiebos – 8 km

In deze wandeling, uitgestippeld door Natuurpunt, kom je meer te weten over de vegetatie in Peutiebos en het aangrenzende Floordambos. De 6 km lange wandeling door Floordambos is door de Trawoolbeek verbonden met een kortere wandeling (2 km) in Peutiebos.

Ben je tijdens je wandelingen soms ook benieuwd naar welke flore of fauna je aan het bewonderen bent? Dan kan je via de brochure ook een app downloaden die je voortaan je observaties helpt te identificeren.

Peutiebos en de Trawool

Uit oude kaarten (o.a. Ferraris 1777) blijkt duidelijk dat Peutiebos oorspronkelijk één aaneensluitend geheel vormde met het Floordambos. Doorheen het Peutiebos stroomt de Trawoolbeek, die vooral door grondwater van het Floordambos gevoed wordt. Dat maakt het bos drassig met zeer mineraal- en kalkrijk water.

Dit oud bos werd in het verleden vooral als hakhout beheerd. Vandaag is er nog steeds de rabattenstructuur in de bodem te herkennen. Dit zijn greppels op regelmatige afstand van elkaar, die vermoedelijk reeds in de Middeleeuwen gegraven werden en vooral een drainerende functie hadden. Vandaag wordt deze rabattenstructuur aangewend om de specifieke vochtminnende natuurwaarden te bewaren.

Bomen, struiken en kruiden

Geleidelijk neemt de oververtegenwoordiging van populieren af (o.a veiligheidskap) en nemen zwarte els, es, gewone esdoorn en zomereik hun plaats in.

Deze boomlaag wordt aangevuld met een soortenrijke struiklaag van rode kornoelje, meidoorn, kardinaalsmuts, vogelkers en grauwe wilg.

Als kruidlaag komt een kenmerkende voorjaarsflora voor met bosanemoon, éénbes, gevlekte aronskelk, slanke sleutelbloem, gewone salomonszegel en boszegge. In de nattere zones komt moeraszegge lokaal voor. Later op het jaar komen daar grote valeriaan, moesdistel, groot heksenkruid, aalbes en boskortsteel, braam en Roberts kruid bij.

Rijke oevers

Wat vroeger voetbalvelden waren, groeide door intensief beheer nu uit tot waardevolle natuur. Door het intensief maaien van de oevers wordt de vegetatie diverser en aan de randen van het open water heeft zich een rijke rietgordel ontwikkeld. Vanop de bank aan dit bekken kan men de reiger, wilde eenden en met wat geluk de ijsvogel gadeslaan.

Een aangelegd wandelpad (blauwe wandeling op bijgevoegd kaartje) ontsluit het gebied en brengt wandelaars langs de Trawool, poeltjes en door het bos tot aan het waterbekken dat aangelegd werd rond de eeuwwisseling. De wandeling is ongeveer 2 km lang en kan zowel aan de Leuvensesteenweg als aan de Peutiebosweg ter hoogte van de scoutslokalen of het waterbekken starten.

Downloads

Naar top